UTRECHT SCIENCE WEEK
30 september t/m 7 oktober '2230 september t/m
7 oktober '22
SAMEN NAAR EEN GEZONDE, DUURZAME SAMENLEVING

DAG 1
Terugblik 14 oktober 2021: Duurzaam leven

Fotograaf: Seth Carnill

DAG 2
Terugblik 15 oktober 2021: Gezond leven

Fotograaf: Seth Carnill